DuDuLab #5941
 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Backgear

  Chainsaw

  1.28% Có đặc tính này

 • Clothing

  Commissary owner

  0.45% Có đặc tính này

 • Gloves

  Battle damaged gloves

  1.11% Có đặc tính này

 • Offhand

  Armillary sphere

  1.13% Có đặc tính này

 • Headgear

  Lonely planetPNG

  0.22% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Camp

  Bear City Research Institute

  1.04% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #5941
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Backgear

  Chainsaw

  1.28% Có đặc tính này

 • Clothing

  Commissary owner

  0.45% Có đặc tính này

 • Gloves

  Battle damaged gloves

  1.11% Có đặc tính này

 • Offhand

  Armillary sphere

  1.13% Có đặc tính này

 • Headgear

  Lonely planetPNG

  0.22% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Camp

  Bear City Research Institute

  1.04% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  5941

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum