• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #5966
 • Offhand

  Quill pen

  1.02% Có đặc tính này

 • Eyes

  Starlight

  6.14% Có đặc tính này

 • Glasses

  Owl

  0.82% Có đặc tính này

 • Suites

  Dune suit

  0.32% Có đặc tính này

 • Gloves

  Motorcycle gloves

  1.63% Có đặc tính này

 • Backgear

  Steam engine

  1.6% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #5966
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Offhand

  Quill pen

  1.02% Có đặc tính này

 • Eyes

  Starlight

  6.14% Có đặc tính này

 • Glasses

  Owl

  0.82% Có đặc tính này

 • Suites

  Dune suit

  0.32% Có đặc tính này

 • Gloves

  Motorcycle gloves

  1.63% Có đặc tính này

 • Backgear

  Steam engine

  1.6% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  5966

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum