• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CloneX #17020
 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK

  4.6% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT 2 Horns

  0.74% Có đặc tính này

 • Clothing

  CLNX Tee

  2.1% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #17020
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK

  4.6% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT 2 Horns

  0.74% Có đặc tính này

 • Clothing

  CLNX Tee

  2.1% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  3007

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum