• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CloneX #11302
 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK

  4.6% Có đặc tính này

 • Hair

  Fro

  1.28% Có đặc tính này

 • Clothing

  SD Tee

  2.02% Có đặc tính này

 • Eyewear

  BILLIONAIRE

  2.47% Có đặc tính này

 • Accessories

  Gold Round Earrings

  0.88% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #11302
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK

  4.6% Có đặc tính này

 • Hair

  Fro

  1.28% Có đặc tính này

 • Clothing

  SD Tee

  2.02% Có đặc tính này

 • Eyewear

  BILLIONAIRE

  2.47% Có đặc tính này

 • Accessories

  Gold Round Earrings

  0.88% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  6210

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum