• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Hợp đồng:0x5af0...25a5

Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.

Xem tất cả
 • ETH ETH 5.34

  Giá sàn

 • ETH ETH 126.3K

  Tổng khối lượng

 • 10K

  Tổng nguồn cung

 • 4.9K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử