DeGod #5596
 • mouth

  Party Blower

  7.38% Có đặc tính này

 • specialty

  Forehead Diamond

  3.05% Có đặc tính này

 • neck

  Christmas Lights Chain

  5.82% Có đặc tính này

 • head

  Propeller Hat

  2.86% Có đặc tính này

 • skin

  Ape

  4% Có đặc tính này

 • background

  Alaska

  2.07% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.56% Có đặc tính này

 • clothes

  Godly Tunic

  2.32% Có đặc tính này

 • eyes

  Neon Shades

  3.25% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  57.93% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #5596
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • mouth

  Party Blower

  7.38% Có đặc tính này

 • specialty

  Forehead Diamond

  3.05% Có đặc tính này

 • neck

  Christmas Lights Chain

  5.82% Có đặc tính này

 • head

  Propeller Hat

  2.86% Có đặc tính này

 • skin

  Ape

  4% Có đặc tính này

 • background

  Alaska

  2.07% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.56% Có đặc tính này

 • clothes

  Godly Tunic

  2.32% Có đặc tính này

 • eyes

  Neon Shades

  3.25% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  57.93% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  5595

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum