Elemental #7341
 • Domain

  Fire

  25.09% Có đặc tính này

 • Type

  Human

  88.64% Có đặc tính này

 • Subtype

  Classic

  88.59% Có đặc tính này

 • Hair

  Sharp Cut - Purple

  0.58% Có đặc tính này

 • Eyes

  Hopeful

  4.74% Có đặc tính này

 • Mouth

  Lipstick

  3.49% Có đặc tính này

 • Clothing

  Steampunk Gi

  0.34% Có đặc tính này

 • Offhand

  Spray Paint

  0.57% Có đặc tính này

 • Background

  Cool Gray

  3.65% Có đặc tính này

Azuki Elementals state-little state-little
Elemental #7341
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Domain

  Fire

  25.09% Có đặc tính này

 • Type

  Human

  88.64% Có đặc tính này

 • Subtype

  Classic

  88.59% Có đặc tính này

 • Hair

  Sharp Cut - Purple

  0.58% Có đặc tính này

 • Eyes

  Hopeful

  4.74% Có đặc tính này

 • Mouth

  Lipstick

  3.49% Có đặc tính này

 • Clothing

  Steampunk Gi

  0.34% Có đặc tính này

 • Offhand

  Spray Paint

  0.57% Có đặc tính này

 • Background

  Cool Gray

  3.65% Có đặc tính này

Azuki Elementals
Azuki Elementals state-little state-little
Azuki Elementals are a collection of 20,000 characters within the four domains of the Garden. Take the red bean. azuki.com/elementals/reveal
 • Hợp đồng

  0xb6a3...786e

 • ID token

  7341

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum