• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Prime Navigator #2249
 • Home Planet

  Earth

  90.18% Có đặc tính này

 • Asteroid Hunter

  None

  100% Có đặc tính này

 • Background

  Embers

  4.97% Có đặc tính này

 • Clothing

  Bridal Duo Gown

  0.75% Có đặc tính này

 • Expression

  Shocked

  12.17% Có đặc tính này

 • Hair

  Dawn Strands

  1.44% Có đặc tính này

 • Type

  Galaxy Mechanics

  18% Có đặc tính này

Prime Navigator #2249
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Home Planet

  Earth

  90.18% Có đặc tính này

 • Asteroid Hunter

  None

  100% Có đặc tính này

 • Background

  Embers

  4.97% Có đặc tính này

 • Clothing

  Bridal Duo Gown

  0.75% Có đặc tính này

 • Expression

  Shocked

  12.17% Có đặc tính này

 • Hair

  Dawn Strands

  1.44% Có đặc tính này

 • Type

  Galaxy Mechanics

  18% Có đặc tính này

 • Hợp đồng

  0xcb65...930a

 • ID token

  2249

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum