• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Prime Navigator #2327
 • Home Planet

  Earth

  90.18% Có đặc tính này

 • Asteroid Hunter

  None

  100% Có đặc tính này

 • Expression

  Calm

  30.01% Có đặc tính này

 • Handheld Item

  Double-Barrel Shotgun

  2.06% Có đặc tính này

 • Background

  Mauve

  2.16% Có đặc tính này

 • Clothing

  Tricolor Hoodie

  1.18% Có đặc tính này

 • Type

  Cosmic Citizens

  64.86% Có đặc tính này

 • Facejewelry

  Stellar Stud Ⅳ,Sanguine Hue

  0.36% Có đặc tính này

 • Hair

  Dawn Strands

  1.44% Có đặc tính này

Prime Navigator #2327
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Home Planet

  Earth

  90.18% Có đặc tính này

 • Asteroid Hunter

  None

  100% Có đặc tính này

 • Expression

  Calm

  30.01% Có đặc tính này

 • Handheld Item

  Double-Barrel Shotgun

  2.06% Có đặc tính này

 • Background

  Mauve

  2.16% Có đặc tính này

 • Clothing

  Tricolor Hoodie

  1.18% Có đặc tính này

 • Type

  Cosmic Citizens

  64.86% Có đặc tính này

 • Facejewelry

  Stellar Stud Ⅳ,Sanguine Hue

  0.36% Có đặc tính này

 • Hair

  Dawn Strands

  1.44% Có đặc tính này

 • Hợp đồng

  0xcb65...930a

 • ID token

  2327

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum