• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
y00t #11635
 • Background

  Powder Puff

  10.02% Có đặc tính này

 • Fur

  Paradise Green

  9.13% Có đặc tính này

 • Face

  Chill

  19.96% Có đặc tính này

 • Clothes

  Summer Shirt

  2.46% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Ive Unibody

  2.35% Có đặc tính này

 • Head

  W Visor

  2.84% Có đặc tính này

 • 1/1

  None

  99.7% Có đặc tính này

y00ts
y00t #11635
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Powder Puff

  10.02% Có đặc tính này

 • Fur

  Paradise Green

  9.13% Có đặc tính này

 • Face

  Chill

  19.96% Có đặc tính này

 • Clothes

  Summer Shirt

  2.46% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Ive Unibody

  2.35% Có đặc tính này

 • Head

  W Visor

  2.84% Có đặc tính này

 • 1/1

  None

  99.7% Có đặc tính này

y00ts
y00ts
y00ts is a generative art project of 15,000 NFTs. y00topia is a curated community of builders and creators. Each y00t was designed by De Labs in Los Angeles, CA.
 • Hợp đồng

  0xfd1b...bd50

 • ID token

  11634

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum

Được đề xuất