Mercenary Broadswordsman
 • tier

  COMMON

  32.42% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  42.74% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  46.74% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  15.17% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  11.56% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  7.8% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1119

  0.27% Có đặc tính này

 • stat_def

  604

  0.31% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2988

  0.25% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1180

  1.16% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1133

  0.48% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  917

  0.36% Có đặc tính này

 • stat_res

  458

  1.08% Có đặc tính này

 • stat_spd

  845

  0.46% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  23.32% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  7.8% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  11.7% Có đặc tính này

 • active_skill

  Flame Blow

  2.84% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  22.64% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  22.64% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  22.64% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  9.39% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Mercenary Broadswordsman
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  32.42% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  42.74% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  46.74% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  15.17% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  11.56% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  7.8% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1119

  0.27% Có đặc tính này

 • stat_def

  604

  0.31% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2988

  0.25% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1180

  1.16% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1133

  0.48% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  917

  0.36% Có đặc tính này

 • stat_res

  458

  1.08% Có đặc tính này

 • stat_spd

  845

  0.46% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  23.32% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  7.8% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  11.7% Có đặc tính này

 • active_skill

  Flame Blow

  2.84% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  22.64% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  22.64% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  22.64% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  9.39% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official)
DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  36063

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon