• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Yellowhood Scout
 • tier

  COMMON

  39.04% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  53.42% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  56.63% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  29.41% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  20.84% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  9.45% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1148

  0.36% Có đặc tính này

 • stat_def

  562

  0.38% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2460

  0.37% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1210

  0.61% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1202

  0.43% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  833

  0.62% Có đặc tính này

 • stat_res

  458

  0.82% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1152

  0.62% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.68% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  9.45% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  16.25% Có đặc tính này

 • active_skill

  Natural Bash

  7.63% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Yellowhood Scout
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  39.04% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  53.42% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  56.63% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  29.41% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  20.84% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  9.45% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1148

  0.36% Có đặc tính này

 • stat_def

  562

  0.38% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2460

  0.37% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1210

  0.61% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1202

  0.43% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  833

  0.62% Có đặc tính này

 • stat_res

  458

  0.82% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1152

  0.62% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.68% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  9.45% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  16.25% Có đặc tính này

 • active_skill

  Natural Bash

  7.63% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  57874

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon