• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Underwalker Axeman
 • active_skill

  Natural Blow

  1.46% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.35% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  18.9% Có đặc tính này

 • tier

  UNCOMMON

  14.04% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  21.92% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Earth

  5.78% Có đặc tính này

 • defence_element

  Iron

  10.08% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.63% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  44.03% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44.03% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44.03% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 120

  2.8% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Underwalker Axeman
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • active_skill

  Natural Blow

  1.46% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.35% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  18.9% Có đặc tính này

 • tier

  UNCOMMON

  14.04% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  21.92% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Earth

  5.78% Có đặc tính này

 • defence_element

  Iron

  10.08% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.63% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  44.03% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44.03% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44.03% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 120

  2.8% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  68902

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon