• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Common Bio-M0D
 • Corporation

  EternaLab®

  9.52% Có đặc tính này

 • Project

  Bio-M0d

  7.94% Có đặc tính này

 • Specimen

  Common

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Exo-Cage

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Therma Orb

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Green Grama

  1.59% Có đặc tính này

 • Color

  Green

  4.76% Có đặc tính này

 • Terrain

  Suburban Area

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Countryside

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Common Bio-M0D
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  EternaLab®

  9.52% Có đặc tính này

 • Project

  Bio-M0d

  7.94% Có đặc tính này

 • Specimen

  Common

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Exo-Cage

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Therma Orb

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Green Grama

  1.59% Có đặc tính này

 • Color

  Green

  4.76% Có đặc tính này

 • Terrain

  Suburban Area

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Countryside

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
This is the collection which displays all the in-game assets which carry utility in the Planet IX Metaverse. Holders can expect airdrops, whitelists, utility in the game such as upgrades, accelerated rewards and much more to come.
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  11

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2024-05-26 08:37:38
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-26 08:37:07
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-26 08:34:34
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-26 07:37:59
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-26 07:36:57
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-25 23:47:10
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-25 19:20:12
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-25 12:35:24
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-25 07:31:10
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-25 07:29:27
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons