DuDuLab #1797
 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Backgear

  Vacuum cleaner

  4.12% Có đặc tính này

 • Offhand

  Brush

  0.49% Có đặc tính này

 • Necklace

  Spotted bow tie

  2.35% Có đặc tính này

 • Satchel

  Red fanny pack

  2.58% Có đặc tính này

 • Eargear

  Double earrings

  1.82% Có đặc tính này

 • Glasses

  Monocle

  1.6% Có đặc tính này

 • Mouth

  Green bubble

  1.63% Có đặc tính này

 • Suites

  Clown suit

  0.5% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #1797
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Backgear

  Vacuum cleaner

  4.12% Có đặc tính này

 • Offhand

  Brush

  0.49% Có đặc tính này

 • Necklace

  Spotted bow tie

  2.35% Có đặc tính này

 • Satchel

  Red fanny pack

  2.58% Có đặc tính này

 • Eargear

  Double earrings

  1.82% Có đặc tính này

 • Glasses

  Monocle

  1.6% Có đặc tính này

 • Mouth

  Green bubble

  1.63% Có đặc tính này

 • Suites

  Clown suit

  0.5% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  1797

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum