• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Smol Brains
Smol Brains
Hợp đồng:0xa7f1...8777

[NOW ON-CHAIN -- MIGRATE YOUR LEGACY SMOLS AT https://legacy.smolverse.lol/migration] The Smol Brains are a dynamic PFP of a monkey whose head gets bigger the larger its IQ becomes.

Xem tất cả
 • ARBITRUM ARBITRUM 0.14899

  Giá sàn

 • ARBITRUM ARBITRUM 562

  Tổng khối lượng

 • 10.4K

  Tổng nguồn cung

 • 3.4K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử