• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
juaryxyz99.bnb
 • Created Date

  1679492466

  0.01% Có đặc tính này

 • Registration Date

  1679492469

  0.01% Có đặc tính này

 • Expiration Date

  1711049418

  0.01% Có đặc tính này

 • Length

  10

  4.74% Có đặc tính này

 • Segment Length

  10

  4.63% Có đặc tính này

 • Character Set

  alphanumeric

  21.55% Có đặc tính này

 • Skin Name

  Default

  61.86% Có đặc tính này

 • Holding Skins

  Default

  56.79% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb state-little state-little
juaryxyz99.bnb
refresh
Giá

BNB BNB Chưa được niêm yết

 • Created Date

  1679492466

  0.01% Có đặc tính này

 • Registration Date

  1679492469

  0.01% Có đặc tính này

 • Expiration Date

  1711049418

  0.01% Có đặc tính này

 • Length

  10

  4.74% Có đặc tính này

 • Segment Length

  10

  4.63% Có đặc tính này

 • Character Set

  alphanumeric

  21.55% Có đặc tính này

 • Skin Name

  Default

  61.86% Có đặc tính này

 • Holding Skins

  Default

  56.79% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
Register your .bnb domains today. - **A [SPACE ID](https://space.id) Name Service**
 • Hợp đồng

  0xe3b1...e8a6

 • ID token

  35242405791181976636129858405309118690941688465082491608619452531276570253618

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  BNB Chain