• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #1519
 • Background

  Hill Valley

  1.51% Có đặc tính này

 • Hair Color

  Black

  18.72% Có đặc tính này

 • Head

  Windswept Hair

  4.07% Có đặc tính này

 • Item

  Buck 119 Special Hunting Knife

  3.35% Có đặc tính này

 • Mouth

  Goatee

  13.58% Có đặc tính này

 • Outfit

  Yellow Tourist Shirt & Pants

  1.84% Có đặc tính này

 • Skin

  White

  44.07% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1986 Toyota Landcruiser BJ73

  3.27% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Gray

  5.77% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #1519
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Hill Valley

  1.51% Có đặc tính này

 • Hair Color

  Black

  18.72% Có đặc tính này

 • Head

  Windswept Hair

  4.07% Có đặc tính này

 • Item

  Buck 119 Special Hunting Knife

  3.35% Có đặc tính này

 • Mouth

  Goatee

  13.58% Có đặc tính này

 • Outfit

  Yellow Tourist Shirt & Pants

  1.84% Có đặc tính này

 • Skin

  White

  44.07% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1986 Toyota Landcruiser BJ73

  3.27% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Gray

  5.77% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  1519

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum