• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #1848
 • Outfit

  Orange T-Shirt & Jeans

  2.38% Có đặc tính này

 • Item

  Silver IMI Desert Eagle .50AE

  1.19% Có đặc tính này

 • Skin

  Pale

  15.28% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Wayfarer Sunglasses

  20.09% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1969 Mustang BOSS 429

  1.44% Có đặc tính này

 • Mouth

  Goatee

  13.59% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Black

  7.79% Có đặc tính này

 • Head

  Bald

  3.59% Có đặc tính này

 • Background

  Hyperborea

  0.36% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #1848
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Outfit

  Orange T-Shirt & Jeans

  2.38% Có đặc tính này

 • Item

  Silver IMI Desert Eagle .50AE

  1.19% Có đặc tính này

 • Skin

  Pale

  15.28% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Wayfarer Sunglasses

  20.09% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1969 Mustang BOSS 429

  1.44% Có đặc tính này

 • Mouth

  Goatee

  13.59% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Black

  7.79% Có đặc tính này

 • Head

  Bald

  3.59% Có đặc tính này

 • Background

  Hyperborea

  0.36% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  1848

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum