• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #2025
 • Background

  Waco Massacre

  1.54% Có đặc tính này

 • Skin

  Black

  6.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Wayfarer Sunglasses

  20.13% Có đặc tính này

 • Head

  Charlotte Fang Issued FBI Hat

  5.03% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1985 Toyota SR-5

  3.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Beard

  13.17% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Cream

  2.17% Có đặc tính này

 • Outfit

  Black Tourist Shirt & Pants

  2.01% Có đặc tính này

 • Item

  Coke Filled Briefcase

  1.73% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #2025
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Waco Massacre

  1.54% Có đặc tính này

 • Skin

  Black

  6.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Wayfarer Sunglasses

  20.13% Có đặc tính này

 • Head

  Charlotte Fang Issued FBI Hat

  5.03% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1985 Toyota SR-5

  3.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Beard

  13.17% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Cream

  2.17% Có đặc tính này

 • Outfit

  Black Tourist Shirt & Pants

  2.01% Có đặc tính này

 • Item

  Coke Filled Briefcase

  1.73% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  2025

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum