• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #2463
 • Background

  Cherry Blossom Pagoda

  1.62% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Aviator Mirror Sunglasses

  20.32% Có đặc tính này

 • Head

  Panama Hat

  3.81% Có đặc tính này

 • Item

  Cash Filled Duffel Bag

  1.26% Có đặc tính này

 • Outfit

  Brown Tourist Shirt & Pants

  2.3% Có đặc tính này

 • Skin

  Tan

  9.85% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1934 Mercedes-Benz Grand Prix W25

  0.6% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Silver

  12.37% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #2463
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Cherry Blossom Pagoda

  1.62% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Aviator Mirror Sunglasses

  20.32% Có đặc tính này

 • Head

  Panama Hat

  3.81% Có đặc tính này

 • Item

  Cash Filled Duffel Bag

  1.26% Có đặc tính này

 • Outfit

  Brown Tourist Shirt & Pants

  2.3% Có đặc tính này

 • Skin

  Tan

  9.85% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1934 Mercedes-Benz Grand Prix W25

  0.6% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Silver

  12.37% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  2463

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum