• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #2625
 • Vehicle Color

  Gray

  5.77% Có đặc tính này

 • Character

  "Mad" Max Rockatansky

  0.27% Có đặc tính này

 • Background

  Oklahoma City Bombing

  0.71% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1983 Chevrolet El Camino

  1.9% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #2625
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Vehicle Color

  Gray

  5.77% Có đặc tính này

 • Character

  "Mad" Max Rockatansky

  0.27% Có đặc tính này

 • Background

  Oklahoma City Bombing

  0.71% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1983 Chevrolet El Camino

  1.9% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  2625

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum