• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #2748
 • Background

  Sunrise Spring

  0.52% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Wayfarer Sunglasses

  20.16% Có đặc tính này

 • Head

  Bald

  3.62% Có đặc tính này

 • Item

  1983 Motorola DynaTAC 8000X Portable Cellular Phone

  3.13% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette with TarGard Permanent Filter

  3.18% Có đặc tính này

 • Outfit

  White Swim Trunks

  1.1% Có đặc tính này

 • Skin

  Swarthy

  13.96% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1990 Mercedes-Benz Wolf 250GD

  0.85% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Silver

  12.37% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #2748
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Sunrise Spring

  0.52% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Wayfarer Sunglasses

  20.16% Có đặc tính này

 • Head

  Bald

  3.62% Có đặc tính này

 • Item

  1983 Motorola DynaTAC 8000X Portable Cellular Phone

  3.13% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette with TarGard Permanent Filter

  3.18% Có đặc tính này

 • Outfit

  White Swim Trunks

  1.1% Có đặc tính này

 • Skin

  Swarthy

  13.96% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1990 Mercedes-Benz Wolf 250GD

  0.85% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Silver

  12.37% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  2748

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum