• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #573
 • Head

  Power Donut

  2.8% Có đặc tính này

 • Outfit

  Pink T-Shirt & Jeans

  2.36% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Wayfarer Sunglasses

  20.16% Có đặc tính này

 • Skin

  White

  44.05% Có đặc tính này

 • Hair Color

  Blonde

  6.14% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Red

  6.34% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1999 Suzuki GSX1300R Hayabusa

  1.43% Có đặc tính này

 • Item

  Brown Leather Briefcase

  2.99% Có đặc tính này

 • Background

  Dubai

  0.66% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #573
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Head

  Power Donut

  2.8% Có đặc tính này

 • Outfit

  Pink T-Shirt & Jeans

  2.36% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Wayfarer Sunglasses

  20.16% Có đặc tính này

 • Skin

  White

  44.05% Có đặc tính này

 • Hair Color

  Blonde

  6.14% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Red

  6.34% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1999 Suzuki GSX1300R Hayabusa

  1.43% Có đặc tính này

 • Item

  Brown Leather Briefcase

  2.99% Có đặc tính này

 • Background

  Dubai

  0.66% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  573

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum