• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Bean #11839
 • Background

  Off White B

  14.83% Có đặc tính này

 • Type

  Purple Bean

  8.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  Half-open

  7.72% Có đặc tính này

 • Mouth

  Nom

  4.98% Có đặc tính này

 • Clothing

  Oversized Black T-shirt with Gold Chain

  0.18% Có đặc tính này

BEANZ Official state-little state-little
Bean #11839
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Off White B

  14.83% Có đặc tính này

 • Type

  Purple Bean

  8.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  Half-open

  7.72% Có đặc tính này

 • Mouth

  Nom

  4.98% Có đặc tính này

 • Clothing

  Oversized Black T-shirt with Gold Chain

  0.18% Có đặc tính này

BEANZ Official
BEANZ Official state-little state-little
BEANZ are a small species that sprouts from the dirt in the garden. They make for a great sidekick to an Azuki, although some like to kick it alone. They're earnestly driven by the desire to help. However, certain BEANZ feel a calling to pave their own path...
 • Hợp đồng

  0x306b...f949

 • ID token

  11839

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum