• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#201
 • Category

  Growth

  4.83% Có đặc tính này

 • Sediment

  Biogenic Swamp

  6.74% Có đặc tính này

 • Sediment Tier

  2

  4.56% Có đặc tính này

 • Environment

  Jungle

  1.35% Có đặc tính này

 • Environment Tier

  3

  3.16% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Brimstone

  1.26% Có đặc tính này

 • Eastern Resource Tier

  2

  2.44% Có đặc tính này

 • Southern Resource

  Runa

  1.23% Có đặc tính này

 • Southern Resource Tier

  1

  3.33% Có đặc tính này

 • Northern Resource

  Nether

  1.21% Có đặc tính này

 • Northern Resource Tier

  1

  3.28% Có đặc tính này

 • Plot

  201

  0.01% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside state-little state-little
#201
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Category

  Growth

  4.83% Có đặc tính này

 • Sediment

  Biogenic Swamp

  6.74% Có đặc tính này

 • Sediment Tier

  2

  4.56% Có đặc tính này

 • Environment

  Jungle

  1.35% Có đặc tính này

 • Environment Tier

  3

  3.16% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Brimstone

  1.26% Có đặc tính này

 • Eastern Resource Tier

  2

  2.44% Có đặc tính này

 • Southern Resource

  Runa

  1.23% Có đặc tính này

 • Southern Resource Tier

  1

  3.33% Có đặc tính này

 • Northern Resource

  Nether

  1.21% Có đặc tính này

 • Northern Resource Tier

  1

  3.28% Có đặc tính này

 • Plot

  201

  0.01% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside
Otherdeed for Otherside state-little state-little
Otherdeed is the key to claiming land in Otherside. Each have a unique blend of environment and sediment — some with resources, some home to powerful artifacts. And on a very few, a Koda roams.
 • Hợp đồng

  0x34d8...e258

 • ID token

  201

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum