#80392
 • Category

  Decay

  7.86% Có đặc tính này

 • Environment

  Thornwood

  2.12% Có đặc tính này

 • Sediment

  Rainbow Atmos

  7.3% Có đặc tính này

 • Southern Resource

  Lumileaf

  1.26% Có đặc tính này

 • Western Resource

  Whisper

  1.24% Có đặc tính này

 • Artifact?

  No

  18.88% Có đặc tính này

 • Koda?

  No

  24.11% Có đặc tính này

 • Obelisk Piece

  First Trip

  19.11% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside state-little state-little
#80392
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Category

  Decay

  7.86% Có đặc tính này

 • Environment

  Thornwood

  2.12% Có đặc tính này

 • Sediment

  Rainbow Atmos

  7.3% Có đặc tính này

 • Southern Resource

  Lumileaf

  1.26% Có đặc tính này

 • Western Resource

  Whisper

  1.24% Có đặc tính này

 • Artifact?

  No

  18.88% Có đặc tính này

 • Koda?

  No

  24.11% Có đặc tính này

 • Obelisk Piece

  First Trip

  19.11% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside
Otherdeed for Otherside state-little state-little
Otherdeed is the key to claiming land in Otherside. Each have a unique blend of environment and sediment — some with resources, some home to powerful artifacts. And on a very few, a Koda roams.
 • Hợp đồng

  0x34d8...e258

 • ID token

  80392

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum