• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Hợp đồng:0x365d...9537

Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”

Xem tất cả
 • ETH ETH 0.002

  Giá sàn

 • ETH ETH 1K

  Tổng khối lượng

 • 10K

  Tổng nguồn cung

 • 2.4K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử