• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
BOGX Genesis - Orisols
BOGX Genesis - Orisols
Hợp đồng:0x3e03...fcd6

Genesis Orisols: The Artifact of Frost Hunter from Blade of God X. The flagship Web3 ARPG from Void Labs pioneering the Play ARPG to Train AI agent model enhancing our AI engine.

Xem tất cả
 • ETH ETH 0.4

  Giá sàn

 • ETH ETH --

  Tổng khối lượng

 • 5

  Tổng nguồn cung

 • --

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử