• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
Hợp đồng:0x49cf...a28b

🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸

Xem tất cả
 • ETH ETH 1.11

  Giá sàn

 • ETH ETH 418.7K

  Tổng khối lượng

 • 19.6K

  Tổng nguồn cung

 • 9.5K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử