• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Creepz #1096
 • Body

  Grey

  19.71% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.11% Có đặc tính này

 • Lips

  Neon-Green

  5.82% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.89% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.48% Có đặc tính này

 • Layerz

  Ngmi-Hoody

  1.33% Có đặc tính này

 • Eyes

  Chameleon-Almond-Purple

  0.94% Có đặc tính này

 • Tail

  Curvy

  12.35% Có đặc tính này

 • Hat

  Bucket-Navy

  2.63% Có đặc tính này

 • Nose

  Wide

  19.94% Có đặc tính này

 • Background

  Green

  11.12% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  TShirt-White

  5.33% Có đặc tính này

 • Chin

  Spikes

  8.77% Có đặc tính này

 • Back

  Red-9

  1.99% Có đặc tính này

 • Sides

  Bumps

  5.66% Có đặc tính này

 • Mouth

  Awkward

  7.07% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz #1096
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Body

  Grey

  19.71% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.11% Có đặc tính này

 • Lips

  Neon-Green

  5.82% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.89% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.48% Có đặc tính này

 • Layerz

  Ngmi-Hoody

  1.33% Có đặc tính này

 • Eyes

  Chameleon-Almond-Purple

  0.94% Có đặc tính này

 • Tail

  Curvy

  12.35% Có đặc tính này

 • Hat

  Bucket-Navy

  2.63% Có đặc tính này

 • Nose

  Wide

  19.94% Có đặc tính này

 • Background

  Green

  11.12% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  TShirt-White

  5.33% Có đặc tính này

 • Chin

  Spikes

  8.77% Có đặc tính này

 • Back

  Red-9

  1.99% Có đặc tính này

 • Sides

  Bumps

  5.66% Có đặc tính này

 • Mouth

  Awkward

  7.07% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz by OVERLORD
Creepz are the genesis characters in the Overlord Universe. Invading millions of households worldwide through Blockchain Gaming, TV Animation, Fashion Brand & an Ecosystem Coin. Explore the mind-melting Universe: overlord.xyz Represented by WME | Managed by ThreeSixZero
 • Hợp đồng

  0x5946...b47d

 • ID token

  1096

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum