• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Creepz #1167
 • Background

  Purple

  17.94% Có đặc tính này

 • Tail

  Stripy

  12.05% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  28.98% Có đặc tính này

 • Mouth

  Scaly

  10.42% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.15% Có đặc tính này

 • Lips

  None

  63.36% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.88% Có đặc tính này

 • Nose

  Wide

  19.95% Có đặc tính này

 • Sides

  Sharp

  7.36% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  TShirt-Navy

  1.75% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.52% Có đặc tính này

 • Layerz

  Cbc-Hoody

  2.22% Có đặc tính này

 • Back

  Pink-2

  4.27% Có đặc tính này

 • Hat

  Dad-Cap-Black

  1.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  Squint-Purple

  1.13% Có đặc tính này

 • Chin

  Soft-Spikes

  6.91% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz #1167
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Purple

  17.94% Có đặc tính này

 • Tail

  Stripy

  12.05% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  28.98% Có đặc tính này

 • Mouth

  Scaly

  10.42% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.15% Có đặc tính này

 • Lips

  None

  63.36% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.88% Có đặc tính này

 • Nose

  Wide

  19.95% Có đặc tính này

 • Sides

  Sharp

  7.36% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  TShirt-Navy

  1.75% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.52% Có đặc tính này

 • Layerz

  Cbc-Hoody

  2.22% Có đặc tính này

 • Back

  Pink-2

  4.27% Có đặc tính này

 • Hat

  Dad-Cap-Black

  1.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  Squint-Purple

  1.13% Có đặc tính này

 • Chin

  Soft-Spikes

  6.91% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz by OVERLORD
WARNING: NOW ONLY PURCHASEABLE ON MAGIC EDEN https://magiceden.io/collections/ethereum/0x5946aeaab44e65eb370ffaa6a7ef2218cff9b47d
 • Hợp đồng

  0x5946...b47d

 • ID token

  1167

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum