• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Creepz #1601
 • Background

  Light-Green

  4.13% Có đặc tính này

 • Tail

  Spotty

  10.04% Có đặc tính này

 • Body

  Grey

  19.69% Có đặc tính này

 • Mouth

  Closed

  10.85% Có đặc tính này

 • Tattoos

  Black-Tatts

  13.6% Có đặc tính này

 • Lips

  None

  63.38% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.87% Có đặc tính này

 • Nose

  Original

  20.2% Có đặc tính này

 • Sides

  Colour-Tatts

  6.39% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  None

  63.36% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  Cold-Blooded

  2.25% Có đặc tính này

 • Layerz

  None

  59.3% Có đặc tính này

 • Back

  Purple-6

  2.85% Có đặc tính này

 • Hat

  Line

  2.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  Crosseyed-Blue

  0.86% Có đặc tính này

 • Chin

  Frills

  7.55% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz #1601
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Light-Green

  4.13% Có đặc tính này

 • Tail

  Spotty

  10.04% Có đặc tính này

 • Body

  Grey

  19.69% Có đặc tính này

 • Mouth

  Closed

  10.85% Có đặc tính này

 • Tattoos

  Black-Tatts

  13.6% Có đặc tính này

 • Lips

  None

  63.38% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.87% Có đặc tính này

 • Nose

  Original

  20.2% Có đặc tính này

 • Sides

  Colour-Tatts

  6.39% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  None

  63.36% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  Cold-Blooded

  2.25% Có đặc tính này

 • Layerz

  None

  59.3% Có đặc tính này

 • Back

  Purple-6

  2.85% Có đặc tính này

 • Hat

  Line

  2.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  Crosseyed-Blue

  0.86% Có đặc tính này

 • Chin

  Frills

  7.55% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz by OVERLORD
WARNING: NOW ONLY PURCHASEABLE ON MAGIC EDEN https://magiceden.io/collections/ethereum/0x5946aeaab44e65eb370ffaa6a7ef2218cff9b47d
 • Hợp đồng

  0x5946...b47d

 • ID token

  1601

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum