• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Creepz #1643
 • Sides

  Stripes

  7.64% Có đặc tính này

 • Hat

  Red-Camo

  1.63% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.14% Có đặc tính này

 • Lips

  Green

  7.11% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.83% Có đặc tính này

 • Nose

  Original

  20.17% Có đặc tính này

 • Background

  Blue

  14.77% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  None

  63.33% Có đặc tính này

 • Tail

  Waves

  12.21% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.5% Có đặc tính này

 • Layerz

  Og-Hoody

  2.21% Có đặc tính này

 • Back

  Pink-3

  1.79% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  28.96% Có đặc tính này

 • Eyes

  Chameleon-Almond-Yellow

  0.96% Có đặc tính này

 • Chin

  Big-Bumps

  6.47% Có đặc tính này

 • Mouth

  Awkward

  7.06% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz #1643
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Sides

  Stripes

  7.64% Có đặc tính này

 • Hat

  Red-Camo

  1.63% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.14% Có đặc tính này

 • Lips

  Green

  7.11% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.83% Có đặc tính này

 • Nose

  Original

  20.17% Có đặc tính này

 • Background

  Blue

  14.77% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  None

  63.33% Có đặc tính này

 • Tail

  Waves

  12.21% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.5% Có đặc tính này

 • Layerz

  Og-Hoody

  2.21% Có đặc tính này

 • Back

  Pink-3

  1.79% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  28.96% Có đặc tính này

 • Eyes

  Chameleon-Almond-Yellow

  0.96% Có đặc tính này

 • Chin

  Big-Bumps

  6.47% Có đặc tính này

 • Mouth

  Awkward

  7.06% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz by OVERLORD
WARNING: NOW ONLY PURCHASEABLE ON MAGIC EDEN https://magiceden.io/collections/ethereum/0x5946aeaab44e65eb370ffaa6a7ef2218cff9b47d
 • Hợp đồng

  0x5946...b47d

 • ID token

  1643

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum