• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Creepz #4600
 • Background

  Purple

  17.95% Có đặc tính này

 • Tail

  Sharp

  11.94% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  28.99% Có đặc tính này

 • Mouth

  Spiky

  6.94% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.17% Có đặc tính này

 • Lips

  Red

  9.99% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.88% Có đặc tính này

 • Nose

  Deep

  19.77% Có đặc tính này

 • Sides

  Mottling

  6.72% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  TShirt-Pink

  2.18% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.53% Có đặc tính này

 • Layerz

  Block-Chain

  1.85% Có đặc tính này

 • Back

  Bones

  2.02% Có đặc tính này

 • Hat

  Backwards-Cap-Black

  1.31% Có đặc tính này

 • Eyes

  Vr2

  1.88% Có đặc tính này

 • Chin

  Spikes

  8.81% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz #4600
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Purple

  17.95% Có đặc tính này

 • Tail

  Sharp

  11.94% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  28.99% Có đặc tính này

 • Mouth

  Spiky

  6.94% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.17% Có đặc tính này

 • Lips

  Red

  9.99% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.88% Có đặc tính này

 • Nose

  Deep

  19.77% Có đặc tính này

 • Sides

  Mottling

  6.72% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  TShirt-Pink

  2.18% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.53% Có đặc tính này

 • Layerz

  Block-Chain

  1.85% Có đặc tính này

 • Back

  Bones

  2.02% Có đặc tính này

 • Hat

  Backwards-Cap-Black

  1.31% Có đặc tính này

 • Eyes

  Vr2

  1.88% Có đặc tính này

 • Chin

  Spikes

  8.81% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz by OVERLORD
WARNING: NOW ONLY PURCHASEABLE ON MAGIC EDEN https://magiceden.io/collections/ethereum/0x5946aeaab44e65eb370ffaa6a7ef2218cff9b47d
 • Hợp đồng

  0x5946...b47d

 • ID token

  4600

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum