• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Creepz #6198
 • Background

  Purple

  17.92% Có đặc tính này

 • Tail

  Mottled

  12.3% Có đặc tính này

 • Body

  Blue

  25.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cheerful

  7.88% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.11% Có đặc tính này

 • Lips

  None

  63.34% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.89% Có đặc tính này

 • Nose

  Deep

  19.74% Có đặc tính này

 • Sides

  Speckled

  8.04% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  Sweater-Purple

  2.17% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.48% Có đặc tính này

 • Layerz

  Miss-Thuban

  0.45% Có đặc tính này

 • Back

  Pink-8

  2.04% Có đặc tính này

 • Hat

  Valhalla

  1.04% Có đặc tính này

 • Eyes

  V

  2.01% Có đặc tính này

 • Chin

  Spikes

  8.77% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz #6198
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Purple

  17.92% Có đặc tính này

 • Tail

  Mottled

  12.3% Có đặc tính này

 • Body

  Blue

  25.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cheerful

  7.88% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.11% Có đặc tính này

 • Lips

  None

  63.34% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.89% Có đặc tính này

 • Nose

  Deep

  19.74% Có đặc tính này

 • Sides

  Speckled

  8.04% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  Sweater-Purple

  2.17% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.48% Có đặc tính này

 • Layerz

  Miss-Thuban

  0.45% Có đặc tính này

 • Back

  Pink-8

  2.04% Có đặc tính này

 • Hat

  Valhalla

  1.04% Có đặc tính này

 • Eyes

  V

  2.01% Có đặc tính này

 • Chin

  Spikes

  8.77% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz by OVERLORD
Creepz are the genesis characters in the Overlord Universe. Invading millions of households worldwide through Blockchain Gaming, TV Animation, Fashion Brand & an Ecosystem Coin. Explore the mind-melting Universe: overlord.xyz Represented by WME | Managed by ThreeSixZero
 • Hợp đồng

  0x5946...b47d

 • ID token

  6198

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum