• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Creepz #6308
 • Background

  Sky

  5.87% Có đặc tính này

 • Tail

  Sharp

  11.96% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  28.96% Có đặc tính này

 • Mouth

  Spiky

  6.93% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.13% Có đặc tính này

 • Lips

  Purple

  4.62% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.85% Có đặc tính này

 • Nose

  Wide

  19.95% Có đặc tính này

 • Sides

  Black-Tatts

  6.46% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  Sweater-Black

  2.66% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.49% Có đặc tính này

 • Layerz

  Vest-1

  1.08% Có đặc tính này

 • Back

  Green-9

  0.92% Có đặc tính này

 • Hat

  Mars-Blackmon

  0.66% Có đặc tính này

 • Eyes

  Dopey-Purple

  1.98% Có đặc tính này

 • Chin

  Little-Bumps

  9.1% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz #6308
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Sky

  5.87% Có đặc tính này

 • Tail

  Sharp

  11.96% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  28.96% Có đặc tính này

 • Mouth

  Spiky

  6.93% Có đặc tính này

 • Tattoos

  None

  46.13% Có đặc tính này

 • Lips

  Purple

  4.62% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.85% Có đặc tính này

 • Nose

  Wide

  19.95% Có đặc tính này

 • Sides

  Black-Tatts

  6.46% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  Sweater-Black

  2.66% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  None

  49.49% Có đặc tính này

 • Layerz

  Vest-1

  1.08% Có đặc tính này

 • Back

  Green-9

  0.92% Có đặc tính này

 • Hat

  Mars-Blackmon

  0.66% Có đặc tính này

 • Eyes

  Dopey-Purple

  1.98% Có đặc tính này

 • Chin

  Little-Bumps

  9.1% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz by OVERLORD
WARNING: NOW ONLY PURCHASEABLE ON MAGIC EDEN https://magiceden.io/collections/ethereum/0x5946aeaab44e65eb370ffaa6a7ef2218cff9b47d
 • Hợp đồng

  0x5946...b47d

 • ID token

  6308

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum