• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Creepz #8864
 • Background

  Green

  11.12% Có đặc tính này

 • Tail

  Black-Tatts

  6.81% Có đặc tính này

 • Body

  Blue

  25.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Closed

  10.82% Có đặc tính này

 • Tattoos

  Chest-Hair

  26.68% Có đặc tính này

 • Lips

  None

  63.34% Có đặc tính này

 • Smoking

  Cigarette

  3.35% Có đặc tính này

 • Nose

  Wide

  19.94% Có đặc tính này

 • Sides

  Ovals

  7.45% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  None

  63.38% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  Flat-Earth

  1.89% Có đặc tính này

 • Layerz

  None

  59.33% Có đặc tính này

 • Back

  Green-1

  2.72% Có đặc tính này

 • Hat

  Kruger

  1.06% Có đặc tính này

 • Eyes

  Dopey-Blue

  1.88% Có đặc tính này

 • Chin

  Armoured

  11.66% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz #8864
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Green

  11.12% Có đặc tính này

 • Tail

  Black-Tatts

  6.81% Có đặc tính này

 • Body

  Blue

  25.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Closed

  10.82% Có đặc tính này

 • Tattoos

  Chest-Hair

  26.68% Có đặc tính này

 • Lips

  None

  63.34% Có đặc tính này

 • Smoking

  Cigarette

  3.35% Có đặc tính này

 • Nose

  Wide

  19.94% Có đặc tính này

 • Sides

  Ovals

  7.45% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  None

  63.38% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  Flat-Earth

  1.89% Có đặc tính này

 • Layerz

  None

  59.33% Có đặc tính này

 • Back

  Green-1

  2.72% Có đặc tính này

 • Hat

  Kruger

  1.06% Có đặc tính này

 • Eyes

  Dopey-Blue

  1.88% Có đặc tính này

 • Chin

  Armoured

  11.66% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz by OVERLORD
Creepz are the genesis characters in the Overlord Universe. Invading millions of households worldwide through Blockchain Gaming, TV Animation, Fashion Brand & an Ecosystem Coin. Explore the mind-melting Universe: overlord.xyz Represented by WME | Managed by ThreeSixZero
 • Hợp đồng

  0x5946...b47d

 • ID token

  8864

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum