• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 1531
 • Drip Score

  34

  1.92% Có đặc tính này

 • Hat

  sailor hat

  0.64% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Eyes

  smug

  1.06% Có đặc tính này

 • Number

  1531

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.93% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-hypebeast

  1.97% Có đặc tính này

 • Hair

  og blue

  1.81% Có đặc tính này

 • Shirt

  chore coat

  0.91% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.74% Có đặc tính này

 • Earring

  chrome cross

  1.1% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1531
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Drip Score

  34

  1.92% Có đặc tính này

 • Hat

  sailor hat

  0.64% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Eyes

  smug

  1.06% Có đặc tính này

 • Number

  1531

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.93% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-hypebeast

  1.97% Có đặc tính này

 • Hair

  og blue

  1.81% Có đặc tính này

 • Shirt

  chore coat

  0.91% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.74% Có đặc tính này

 • Earring

  chrome cross

  1.1% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1531

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum