• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 1705
 • Background

  roadside

  3.58% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.53% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.76% Có đặc tính này

 • Shirt

  pink knit polo

  0.98% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl slate

  2.3% Có đặc tính này

 • Earring

  flower earring

  1.26% Có đặc tính này

 • Glasses

  mottega sunglasses yellow

  1.14% Có đặc tính này

 • Hat

  denim fish cap

  0.76% Có đặc tính này

 • Neck

  anime chest tattoo

  1.13% Có đặc tính này

 • Drip Score

  44

  0.62% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.62% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.51% Có đặc tính này

 • Number

  1705

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1705
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  roadside

  3.58% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.53% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.76% Có đặc tính này

 • Shirt

  pink knit polo

  0.98% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl slate

  2.3% Có đặc tính này

 • Earring

  flower earring

  1.26% Có đặc tính này

 • Glasses

  mottega sunglasses yellow

  1.14% Có đặc tính này

 • Hat

  denim fish cap

  0.76% Có đặc tính này

 • Neck

  anime chest tattoo

  1.13% Có đặc tính này

 • Drip Score

  44

  0.62% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.62% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.51% Có đặc tính này

 • Number

  1705

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1705

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum