• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 1728
 • Necklace

  lean neck tattoo

  0.85% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.89% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.55% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.91% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft brown

  2.05% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.19% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  face piercings

  1.43% Có đặc tính này

 • Number

  1728

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  20

  1.26% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.83% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue ribbon tank

  1.3% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.68% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1728
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Necklace

  lean neck tattoo

  0.85% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.89% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.55% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.91% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft brown

  2.05% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.19% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  face piercings

  1.43% Có đặc tính này

 • Number

  1728

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  20

  1.26% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.83% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue ribbon tank

  1.3% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.68% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1728

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum