• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 1765
 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.52% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf creeper

  0.82% Có đặc tính này

 • Hair

  braid black

  1.76% Có đặc tính này

 • Hat

  rhinestone skull cap

  0.57% Có đặc tính này

 • Drip Score

  29

  2.57% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.08% Có đặc tính này

 • Number

  1765

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1765
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.52% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf creeper

  0.82% Có đặc tính này

 • Hair

  braid black

  1.76% Có đặc tính này

 • Hat

  rhinestone skull cap

  0.57% Có đặc tính này

 • Drip Score

  29

  2.57% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.08% Có đặc tính này

 • Number

  1765

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1765

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum