• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 2041
 • Shirt

  mwo shirt

  0.97% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  nose ring silver

  1.79% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.47% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.78% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.42% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.28% Có đặc tính này

 • Number

  2041

  0.01% Có đặc tính này

 • Hair

  short orange

  1.84% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.81% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.83% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.15% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 2041
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Shirt

  mwo shirt

  0.97% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  nose ring silver

  1.79% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.47% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.78% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.42% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.28% Có đặc tính này

 • Number

  2041

  0.01% Có đặc tính này

 • Hair

  short orange

  1.84% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.81% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.83% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.15% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  2041

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum