• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 5616
 • Race

  clay

  14.79% Có đặc tính này

 • Hat

  spotted fur hat

  0.55% Có đặc tính này

 • Hair

  og blonde

  1.91% Có đặc tính này

 • Eye Color

  gold

  0.76% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  nose ring gold

  1.79% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.6% Có đặc tính này

 • Number

  5616

  0.01% Có đặc tính này

 • Necklace

  smiley bead necklace

  0.69% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Shirt

  mouse tank

  1.34% Có đặc tính này

 • Drip Score

  28

  2.62% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.08% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.81% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 5616
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  clay

  14.79% Có đặc tính này

 • Hat

  spotted fur hat

  0.55% Có đặc tính này

 • Hair

  og blonde

  1.91% Có đặc tính này

 • Eye Color

  gold

  0.76% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  nose ring gold

  1.79% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.6% Có đặc tính này

 • Number

  5616

  0.01% Có đặc tính này

 • Necklace

  smiley bead necklace

  0.69% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Shirt

  mouse tank

  1.34% Có đặc tính này

 • Drip Score

  28

  2.62% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.08% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.81% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  5616

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum