• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 5700
 • Drip Score

  34

  1.92% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.63% Có đặc tính này

 • Hair

  braid green

  1.88% Có đặc tính này

 • Hat

  buckethat

  0.7% Có đặc tính này

 • Shirt

  knit sweater

  1.36% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.3% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.92% Có đặc tính này

 • Necklace

  coral cross necklace

  0.89% Có đặc tính này

 • Neck

  spider neck tattoo

  1.69% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.35% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.2% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.73% Có đặc tính này

 • Number

  5700

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 5700
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Drip Score

  34

  1.92% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.63% Có đặc tính này

 • Hair

  braid green

  1.88% Có đặc tính này

 • Hat

  buckethat

  0.7% Có đặc tính này

 • Shirt

  knit sweater

  1.36% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.3% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.92% Có đặc tính này

 • Necklace

  coral cross necklace

  0.89% Có đặc tính này

 • Neck

  spider neck tattoo

  1.69% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.35% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.2% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.73% Có đặc tính này

 • Number

  5700

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  5700

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum