• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 9159
 • Background

  bushland

  7.65% Có đặc tính này

 • Hair

  braid brown

  1.67% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.09% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.21% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.65% Có đặc tính này

 • Shirt

  hikki condition shirt

  0.92% Có đặc tính này

 • Number

  9159

  0.01% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.18% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.82% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9159
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  bushland

  7.65% Có đặc tính này

 • Hair

  braid brown

  1.67% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.09% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.21% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.65% Có đặc tính này

 • Shirt

  hikki condition shirt

  0.92% Có đặc tính này

 • Number

  9159

  0.01% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.18% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.82% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9159

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum