• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#8370
 • Category

  Decay

  18.58% Có đặc tính này

 • Sediment

  Biogenic Swamp

  11.51% Có đặc tính này

 • Sediment Tier

  1

  44.91% Có đặc tính này

 • Environment

  Bog

  6.67% Có đặc tính này

 • Environment Tier

  1

  26.5% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Bonestone

  2.84% Có đặc tính này

 • Eastern Resource Tier

  1

  21.01% Có đặc tính này

 • Southern Resource

  Lunarian

  2.83% Có đặc tính này

 • Southern Resource Tier

  1

  20.97% Có đặc tính này

 • Western Resource

  Petrified

  2.66% Có đặc tính này

 • Western Resource Tier

  1

  21% Có đặc tính này

 • Northern Resource

  Lumileaf

  2.72% Có đặc tính này

 • Northern Resource Tier

  2

  13.16% Có đặc tính này

 • Artifact

  Rugged Shovel

  0.88% Có đặc tính này

 • Plot

  8370

  0.01% Có đặc tính này

 • Obelisk Piece

  Koda Origins

  97.88% Có đặc tính này

 • Goliath Kills

  0

  12.03% Có đặc tính này

Otherdeed Expanded state-little state-little
#8370
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Category

  Decay

  18.58% Có đặc tính này

 • Sediment

  Biogenic Swamp

  11.51% Có đặc tính này

 • Sediment Tier

  1

  44.91% Có đặc tính này

 • Environment

  Bog

  6.67% Có đặc tính này

 • Environment Tier

  1

  26.5% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Bonestone

  2.84% Có đặc tính này

 • Eastern Resource Tier

  1

  21.01% Có đặc tính này

 • Southern Resource

  Lunarian

  2.83% Có đặc tính này

 • Southern Resource Tier

  1

  20.97% Có đặc tính này

 • Western Resource

  Petrified

  2.66% Có đặc tính này

 • Western Resource Tier

  1

  21% Có đặc tính này

 • Northern Resource

  Lumileaf

  2.72% Có đặc tính này

 • Northern Resource Tier

  2

  13.16% Có đặc tính này

 • Artifact

  Rugged Shovel

  0.88% Có đặc tính này

 • Plot

  8370

  0.01% Có đặc tính này

 • Obelisk Piece

  Koda Origins

  97.88% Có đặc tính này

 • Goliath Kills

  0

  12.03% Có đặc tính này

Otherdeed Expanded
Otherdeed Expanded state-little state-little
These evolved Otherdeeds enable holders to play future games in the Yuga Labs universe. Each possesses its own unique blend of environment and sediment. Some contain resources, and some are home to powerful artifacts. All holders of Otherdeed Expanded NFTs are subject to the license available at: https://otherside.xyz/license/otherdeed-expanded
 • Hợp đồng

  0x790b...8371

 • ID token

  8370

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum