• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Meebits
Meebits state-little state-little
Hợp đồng:0x7bd2...6bc7

The Meebits are 20,000 unique 3D voxel characters, created by a custom generative algorithm, then registered on the Ethereum blockchain.

Xem tất cả
 • ETH ETH 0.57

  Giá sàn

 • ETH ETH 181.8K

  Tổng khối lượng

 • 20K

  Tổng nguồn cung

 • 6.5K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử