• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #1314
 • eyes

  None

  53.08% Có đặc tính này

 • skin

  Pink Granite

  11.37% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  29.27% Có đặc tính này

 • clothes

  Steve Jobs Turtleneck

  3.6% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.75% Có đặc tính này

 • neck

  Louis Scarf

  3.82% Có đặc tính này

 • specialty

  Rockstar Tats

  2.7% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.05% Có đặc tính này

 • head

  Leaf Laurel

  5.01% Có đặc tính này

 • background

  Purple

  12.65% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #1314
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • eyes

  None

  53.08% Có đặc tính này

 • skin

  Pink Granite

  11.37% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  29.27% Có đặc tính này

 • clothes

  Steve Jobs Turtleneck

  3.6% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.75% Có đặc tính này

 • neck

  Louis Scarf

  3.82% Có đặc tính này

 • specialty

  Rockstar Tats

  2.7% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.05% Có đặc tính này

 • head

  Leaf Laurel

  5.01% Có đặc tính này

 • background

  Purple

  12.65% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  1313

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum