• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #3121
 • background

  Teal

  13.38% Có đặc tính này

 • clothes

  Googod Tee

  3.37% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  17.38% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.9% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.69% Có đặc tính này

 • neck

  Double Diamond Necklace

  2.2% Có đặc tính này

 • eyes

  Rose Tinted Shades

  2.29% Có đặc tính này

 • mouth

  Hipster Beard

  7% Có đặc tính này

 • skin

  Radioactive

  1.05% Có đặc tính này

 • head

  Bloody Horns

  2.12% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #3121
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • background

  Teal

  13.38% Có đặc tính này

 • clothes

  Googod Tee

  3.37% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  17.38% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.9% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.69% Có đặc tính này

 • neck

  Double Diamond Necklace

  2.2% Có đặc tính này

 • eyes

  Rose Tinted Shades

  2.29% Có đặc tính này

 • mouth

  Hipster Beard

  7% Có đặc tính này

 • skin

  Radioactive

  1.05% Có đặc tính này

 • head

  Bloody Horns

  2.12% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  3120

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum